Algemene voorwaarden Schuttingbouw Frank Simons BV (KvK. Nr. 50055967)

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Schuttingbouw: Schuttingbouw Frank Simons BV gevestigd te (6374 AE) Landgraaf, Valkweg 6 A, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 50055976;

Opdrachtgever: zijnde natuurlijk persoon of rechtspersoon die handelt in uitoefening van een beroep of bedrijf met wie Schuttingbouw een overeenkomst van opdracht heeft gesloten, alsmede degene aan wie Schuttingbouw een offerte heeft uitgebracht;

Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Schuttingbouw en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Schuttingbouw en Opdrachtgever, en op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door Schuttingbouw met Opdrachtgever zullen worden gesloten.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij Schuttingbouw dit uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.

2.4 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtgever en Schuttingbouw zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.5 Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

Artikel 3 Offertes en totstandkoming overeenkomst

3.1 Alle offertes van Schuttingbouw zijn vrijblijvend, dat wil zeggen dat Schuttingbouw zijn offertes tot de aanvaarding ervan nog kan herroepen, tenzij het aanbod een termijn bevat waarbinnen het aanbod kan worden aanvaard en die termijn nog niet is verstreken. Schuttingbouw is slechts aan de offerte gebonden, indien de aanvaarding hiervan door Opdrachtgever zonder voorbehoud of wijziging, binnen de eventueel gestelde geldigheidsduur aan Schuttingbouw is bevestigd.

3.2 Een samengestelde offerte verplicht Schuttingbouw niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.

3.3 Indien het aanbod is gebaseerd op door Opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is Schuttingbouw gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.

3.4 De overeenkomst komt tot stand nadat Opdrachtgever de door Schuttingbouw gedane aanbieding heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van de aanbieding. Wanneer de acceptatie van Opdrachtgever echter op wezenlijke punten afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Schuttingbouw uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.

3.5 Schuttingbouw is gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd of zodra Schuttingbouw - zonder tegenwerping van Opdrachtgever - met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.

3.6 De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Schuttingbouw is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

3.7 De offerte is gebaseerd op normale grond.(steekbaar met spade) Voor het wegkappen van beton, het verwijderen van wortels e.d. is Schuttingbouw genoodzaakt een meerprijs te berekenen. Deze meerprijs excl. BTW per manuur wordt altijd op de offerte aangegeven.

Artikel 4 Prijzen en tarieven

4.1 De door Schuttingbouw opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting, alsmede exclusief eventuele reiskosten of andere (on)kosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de opdrachtbevestiging/offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n).

4.2 Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

4.3 Schuttingbouw heeft te allen tijden het recht alle prijsverhogende factoren die zijn ontstaan na het doen uitbrengen van de offerte, dan wel de totstandkoming van de overeenkomst aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Opdrachtgever heeft na kennisgeving van de aanpassing van de prijzen, zoals bedoeld in lid 3 van dit artikel, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs door Schuttingbouw plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de Overeenkomst. Ontbinding door Opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien Opdrachtgever de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk heeft ontbonden, worden Partijen geacht omtrent de door Schuttingbouw meegedeelde prijsverhoging overeenstemming te hebben bereikt.

Artikel 5 Verplichtingen van Opdrachtgever

5.1 Opdrachtgever is gehouden Schuttingbouw tijdig alle informatie te verstrekken, welke Schuttingbouw naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft. Het aanbod is gebaseerd op de daartoe door Opdrachtgever verstrekte informatie (waaronder bijvoorbeeld een tekening, buizen, leidingen, kabels en bouwkundige informatie), waarbij Schuttingbouw mag vertrouwen op de juistheid en volledigheid daarvan, ook indien deze van derden afkomstig is.

5.2 Opdrachtgever draagt zorg voor dat alle hindernissen zoals oude schuttingen, struiken, schuren e.d. inclusief fundamenten, wortels e.d. voor begin opdracht zijn verwijderd (indien niet anders vermeld in onze offerte).

5.3 Opdrachtgever moet begin-, hoek en knikpunten, zoals ook de hoogte zelf aangeven.

5.4 Opdrachtgever zorgt ervoor dat Schuttingbouw tijdig kan beschikken over:

- de voor het uitvoeren van de werkzaamheden benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen en ontheffingen);

- het ontruimde gebouw, terrein of water, waarin of waarop het werk moet worden uitgevoerd;

- voldoende gelegenheid voor aanvoer, opslag en/of afvoer van (tuin)materialen, gereedschap en hulpmiddelen;

- aansluitingsmogelijkheden voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, perslucht en water.

5.5 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Schuttingbouw zijn verstrekt, of Schuttingbouw niet kan beschikken over de onder 4.2 genoemde ruimtes en/of voorzieningen, heeft Schuttingbouw het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten -volgens de gebruikelijke tarieven van Schuttingbouw - bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

5.6 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met Schuttingbouw overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.

 

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

6.1 Schuttingbouw zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der techniek.

6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Schuttingbouw het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van Opdrachtgever.

6.3 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Schuttingbouw de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Termijnen, Levering en uitvoeringstermijn

7.1 De overeenkomst tussen Schuttingbouw en Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen dan is dit nimmer een fatale termijn.

7.2 Indien enige door Schuttingbouw opgegeven termijn wordt overschreden, is Schuttingbouw ter zake pas in verzuim nadat Opdrachtgever Schuttingbouw schriftelijk in gebreke heeft gesteld en Schuttingbouw een redelijke termijn heeft gegund om alsnog aan zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Deze redelijke termijn zal minimaal gelijk zijn aan de helft van de oorspronkelijk overeengekomen termijn voor de uitvoering van de betreffende overeenkomst.

 

Artikel 8 Meer- en minderwerk

8.1 Door Opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht, respectievelijk het tot stand komen van de overeenkomst met Schuttingbouw, alsnog wijzigingen in de (uitvoering van de) overeenkomst moeten door Opdrachtgever schriftelijk aan Schuttingbouw worden gemeld, vóórdat Schuttingbouw een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt. Deze wijzigingen worden pas onderdeel van de tussen Schuttingbouw en Opdrachtgever gesloten overeenkomst nadat Schuttingbouw deze wijzigingen schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met uitvoering daarvan is begonnen. Indien de door Opdrachtgever gewenste wijzingen naar het oordeel van Schuttingbouw een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst onmogelijk maken, is Schuttingbouw gerechtigd op deze grond de overeenkomst met Opdrachtgever buitengerechtelijk te ontbinden. Schuttingbouw is in dit geval niet aansprakelijk voor enige dientengevolge door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook. Problemen, voortkomend uit de wijzigingen zijn altijd voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8.2 Indien Schuttingbouw de wijzigingen in de oorspronkelijke overeenkomst aanvaardt of met de uitvoering daarvan is begonnen, is Opdrachtgever verplicht alle daaruit voortvloeiende (extra) kosten als kosten van meerwerk aan Schuttingbouw te voldoen, onverminderd de overige betalingsverplichtingen van Opdrachtgever ter zake van de met Schuttingbouw gesloten overeenkomst.

8.3 Indien bedoelde wijzigingen tot gevolg hebben dat vertraging in de uitvoering van de overeenkomst ontstaat, eventueel - in verband met werkzaamheden elders - met tussenpozen van inactiviteit, zullen de door Schuttingbouw opgegeven termijnen worden verlengd met de periode van de vertraging, inclusief de tijd die met de inactiviteit gepaard gaat. Schuttingbouw is ten aanzien van de hieruit voortvloeiende vertraging nimmer aansprakelijk jegens Opdrachtgever.

8.4 Indien Schuttingbouw voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, zal hij daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling doen aan Opdrachtgever. Schuttingbouw zal Opdrachtgever daarbij tevens een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.

8.5 Indien Opdrachtgever niet binnen vier (4) werkdagen na de ontvangst van de in lid 4 bedoelde mededeling van Schuttingbouw heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Schuttingbouw te voldoen.

Artikel 9 Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Betaling dient door Opdrachtgever steeds te geschieden binnen vijf dagen na factuurdatum, op een door Schuttingbouw aan te geven wijze, in de valuta waarin is gedeclareerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook. Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2 Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. Opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

9.3 Indien Opdrachtgever in verzuim is met de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle buitengerechtelijke kosten die worden berekend volgens het “Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten 2012” voor rekening van Opdrachtgever, onverminderd de aan Schuttingbouw overigens toekomende rechten, zoals die op schadevergoeding of nakoming.

9.4 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

9.5 In het geval Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de hoogte van een factuur, dient hij dit op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk aan Schuttingbouw mede te delen. Het indienen van het bezwaar zal de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet opschorten. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Schuttingbouw verschuldigde.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding

10.1 Indien Opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalingsverplichtingen) jegens Schuttingbouw niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Schuttingbouw gerechtigd – onverminderd alle overige aan Schuttingbouw toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten totdat Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Schuttingbouw is nagekomen.

10.2 Indien bij Schuttingbouw de gegronde vrees leeft dat Opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is Schuttingbouw gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft Schuttingbouw Opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op Opdrachtgever rustende verplichting. Indien Opdrachtgever hier niet binnen veertien (14) dagen na dagtekening van het verzoek van Schuttingbouw aan voldoet, heeft Schuttingbouw het recht om de overeenkomst te ontbinden.

10.3 Voorts is Schuttingbouw bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:

- zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

- als Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd of Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot Opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen.

- de onderneming van Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst.

10.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Schuttingbouw op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Schuttingbouw de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 11 Annulering (opzegging) door Opdrachtgever

Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst per aangetekend schrijven op te zeggen vóór de aanvang van de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst, mits Opdrachtgever vóór of gelijktijdig met de annulering (opzegging) aan Schuttingbouw 10% van de overeengekomen prijs voldoet.

 

Artikel 12 Rechten van intellectueel eigendom

12.1 Tenzij anders is overeengekomen, komen – voor zover van toepassing – alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom – het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en het portretrecht daaronder begrepen – toe aan Schuttingbouw. Indien een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, dan is daartoe uitsluitend Schuttingbouw bevoegd.

12.2 Tenzij anders is overeengekomen, behoort niet tot de opdracht het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van het octrooirecht, het merkenrecht, het tekening- of modelrecht, het auteursrecht en/of het portretrecht van derden. Ditzelfde geldt voor een eventueel onderzoek naar de mogelijkheid van dergelijke beschermingsvormen voor Opdrachtgever.

12.3 Tenzij het werk er zich niet voor leent, is Schuttingbouw te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te vermelden of verwijderen en is het Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming het werk zonder vermelding van de naam van Schuttingbouw openbaar te maken of te verveelvoudigen.

12.4 Tenzij anders overeengekomen, blijft hetgeen dat in het kader van de opdracht door Schuttingbouw tot stand is gebracht (zoals de ideeën, de documenten, de modellen, de prototypes en de ontwerpen) eigendom van Schuttingbouw, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

13.1 Het door in het kader van de overeenkomst Schuttingbouw geleverde blijft eigendom van Schuttingbouw totdat Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Schuttingbouw gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

13.2 Het door Schuttingbouw geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

13.3 Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Schuttingbouw veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is Opdrachtgever verplicht om Schuttingbouw daarvan op de hoogte te stellen. Voorts verplicht Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Schuttingbouw ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Schuttingbouw gerechtigd tot deze penningen.

Artikel 14 Garantie

14.1 Schuttingbouw zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.

14.2 Indien voor de door Schuttingbouw geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Schuttingbouw zal Opdrachtgever hierover informeren. Schuttingbouw staat gedurende deze garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Schuttingbouw zal ten aanzien van door de fabrikant of leverancier afgegeven zaken nooit een verdergaande garantie geven, dan de garantie die de fabrikant of leverancier heeft afgegeven. Geen garantie wordt voorts verstrekt voor situaties zoals hierna vermeld in artikel 16 lid 9.

14.3. Schuttingbouw garandeert niet en wordt nimmer geacht te hebben gegarandeerd dat de geleverde zaken en materialen geschikt zijn voor het doel waarvoor Opdrachtgever deze wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt, tenzij hij dit uitdrukkelijk schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. In het geval van een dergelijke bevestiging geldt een maximale garantieperiode van 12 maanden voor montage, 5 jaar voor betonrot en 5 jaar voor doorrotten hout.

14.4. Ingeval door Opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen, zal Schuttingbouw kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koopprijs. Een en ander ter keuze van Schuttingbouw. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 15 Klachten

15.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen twee maanden na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Schuttingbouw. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Schuttingbouw in staat is adequaat te reageren.

15.2 Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door Schuttingbouw geven Opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Schuttingbouw op te schorten.

15.3 Indien Schuttingbouw een klacht gegrond acht, is Schuttingbouw gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.

15.4 Opdrachtgever is gehouden, indien hij van oordeel is of blijft dat Schuttingbouw de overeenkomst niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft uitgevoerd, zulks onverwijld conform het in lid 1 bepaalde schriftelijk per aangetekend schrijven aan Schuttingbouw kenbaar te maken en de daarop gebaseerde aanspraken binnen vierentwintig (24) maanden na dagtekening van de hiervoor bedoelde kennisgeving, dan wel binnen vierentwintig (24) maanden, nadat die kennisgeving had behoren te worden gedaan, in rechte door middel van een dagvaarding geldend te maken, bij gebreke waarvan al zijn rechten en aanspraken te dier zake vervallen door het verstrijken van de hiervoor bedoelde termijn.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

16.1 Schuttingbouw is jegens Opdrachtgever, zijnde consument, uitsluitend aansprakelijk voor schade, wanneer die schade het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming c.q. nalatigheid van Schuttingbouw, diens personeel of door Schuttingbouw ingeschakelde derden bij de uitoefening van de overeengekomen werkzaamheden.

16.2 Schuttingbouw is niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever, zijnde ondernemer, (of derden) geleden of te lijden directe schade, van welke aard en/of omvang dan ook, samenhangende met of voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst, daaronder begrepen schade aan in eigendom van Opdrachtgever (of derden) toebehorende zaken, alsmede indirecte schade, daaronder bijvoorbeeld begrepen bedrijfsschade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

16.3 Schuttingbouw is jegens Opdrachtgever, zijnde ondernemer, nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samenhangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door Schuttingbouw bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.

16.4 Het in lid 2 en 3 gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van Schuttingbouw. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.

16.5 Indien door of in verband met het verrichten van diensten door Schuttingbouw of anderszins schade aan personen of zaken wordt toegebracht, waarvoor hij aansprakelijk is, zal die aansprakelijkheid zijn beperkt tot het bedrag van de uitkering uit hoofde van de door Schuttingbouw afgesloten aansprakelijkheidsverzekering, met in begrip van het eigen risico dat Schuttingbouw in verband met die verzekering draagt. Indien, om welke reden ook, de aansprakelijkheidsverzekeraar niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Schuttingbouw beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

16.6 Voor zover in een voorkomend geval nog niet aan Opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurwaarde” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of gangbare tarief dat aan Opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen.

16.7 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Schuttingbouw aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Schuttingbouw toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Tot directe schade behoren in geen geval: gevolgschade, bedrijfsschade, productieverlies, omzet- of winstderving of waardevermindering of verlies van producten evenmin als bedragen die in de uitvoeringskosten zouden zijn begrepen als de diensten van de aanvang af goed zouden zijn uitgevoerd. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die, die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.

16.8 Opdrachtgever kan geen geslaagd beroep doen op de garantie, noch Schuttingbouw op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:

 1. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens Schuttingbouw verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
 2. door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
 3. door gebruik van de schutting als grondkering;
 4. door fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Schuttingbouw verstrekte gegevens;
 5. door aanwijzingen of instructies van of namens Opdrachtgever;
 6. door kalkvorming of verkleuring;
 7. doordat door of namens Opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Schuttingbouw.

16.9 Voorts is Schuttingbouw niet aansprakelijk indien een tekortkoming van hem het gevolg is van:

 1. arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
 2. tekortschieten van hulppersonen;
 3. transportmoeilijkheden;
 4. brand en verlies van te leveren zaken;
 5. maatregelen van enige binnenlandse, buitenlandse of internationale overheid, zoals importverboden of handelsverboden;
 6. gewelddadige of gewapende acties of
 7. storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.

16.10 Opdrachtgever vrijwaart Schuttingbouw tegen alle aanspraken (zoals schades en rechtsvorderingen) van derde(n) die met de uitvoering van de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Schuttingbouw samenhangen, tenzij het betreft aanspraken ten gevolge van opzet of grove schuld van Schuttingbouw.

Artikel 17 Overmacht

17.1 In geval van blijvende overmacht is Schuttingbouw gerechtigd de overeenkomst met Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Schuttingbouw is ter zake jegens Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.

17.2 Onder overmacht wordt in ieder geval – maar niet limitatief – verstaan: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; belemmeringen door derden; transportmoeilijkheden; door Partijen onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden; brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van Schuttingbouw welke niet voor risico van Schuttingbouw komen en de omstandigheid dat Schuttingbouw een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door Schuttingbouw te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt.

17.3 In geval van tijdelijke overmacht is Schuttingbouw gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder dat Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de

(betalings-)verplichtingen van Opdrachtgever ter zake van het reeds door Schuttingbouw uitgevoerde deel van de overeenkomst.

17.4 Indien Schuttingbouw bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Schuttingbouw bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 18 Risico-overgang

18.1 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op Opdrachtgever over op het moment waarop zaken in de macht van Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen

19.1 Op de overeenkomsten die op basis van deze algemene voorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld is het Nederlandse Recht van toepassing, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

19.2 De rechter in de vestigingsplaats van Schuttingbouw is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Schuttingbouw het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

19.3 Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.